DERSLERLER ?LG?L? D??ER MATERYELLER

HAFTANINI ANKET?

Kimler Sitede

Şu anda 10 konuk çevrimiçi

Z?YARETC? SAYACI

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBU GN249
mod_vvisit_counterDN464
mod_vvisit_counterBU HAFTA1530
mod_vvisit_counterBU AY8747
mod_vvisit_counterTM ZAMANLAR326473

MAL? TABLOLAR ANAL?Z? DERS? RNEK SORULAR

A?a??dakilerden hangisi oranlar?n yorumlanmalar?nda ve de?erlendirmelerinde kullan?lan yollardan birisi de?ildir?

a. Deneyimler sonucu bulunan ve yeterli kabul edilen oranlarla kar??la?t?rma

b. Birbiriyle ili?kili oranlar?n birlikte de?erlendirilmesi

c. ??letmenin gemi? y?llar oranlar?yla kar??la?t?rma

d. ??letmenin oranlar?n? sektr ortalamalar?yla kar??la?t?rma,

e. ??letmenin oranlar?n?n finansal yap? analizi ile kar??la?t?r?lmas?

Net al??ma sermayesi fon-kaynak kullan?m tablosunda uzun vadeli yabanc? kaynaklardaki azal??,

a. Net al??ma sermayesini art?r?r

b. Net al??ma sermayesini azalt?r

c. Net al??ma sermayesini etkilemez

d. Net al??ma sermayesi fon kayna??d?r

e. Net al??ma sermayesi fon kullan?m?d?r.

Bir i?letmenin Brt Sat?? Kar?n?n sat??lardaki art??tan daha az art?rmas?n?n nedeni a?a??dakilerden hangisidir?

a. Finansman Giderlerindeki art???n faaliyet kar?ndan byk olmas?

b. Ola?an giderlerdeki art???n dnem kar?na e?it olmas?

c. Sat??lardaki art???n yetersiz olmas?

d. Sat?? indirimlerindeki azal???n sat??lardaki art??tan daha az olmas?

e. Sat?lan mal?n maliyetindeki art???n sat??lardaki art??tan byk olmas?


??letmenin bilano ve gelir tablosundan a?a??daki veriler elde edilmi?tir.

Srekli Sermaye : 700.000-Tl

Aktif toplam? : 1.000.000.-Tl.

Duran varl?klar?n

aktif toplam?na

oran? : %40

Cari Oran : ?


A?a??dakilerden hangisi i?letmenin nakit kaynaklar?ndan biri de?ildir?

A) Duran varl?klar?n pe?in bedelle sat???

B) Bankadan al?nan nakit krediler

C) Demirba?lar?n pe?in bedelle sat???

D) ?kar?lan tahvillerin itfas?

E) Pe?in olarak mal sat???

Bir i?letmenin iki farkl? dneme ait finansal tablolar?nda yer alan kalemlerdeki de?i?melerin belirlenmesine, incelenmesine ve de?erlendirilmesine olanak tan?yan analiz tekni?i a?a??dakilerden hangisidir?

A) Kar??la?t?rmal? tablolar tekni?i B) Dikey analiz tekni?i C) Yzde analiz tekni?i D) Oran analiz tekni?i E) Fon ak?? analizi

Karl?l?k oran? ile verimlilik oran? aras?ndaki ili?ki a?a??daki ?ekildedir:

Karl?l?k oran? d?k, verimlilik oran? yksek ise i?letmeye ne nerirsiniz?

A). Verimlili?i art?rmay?

B)Sat?? fiyat?n? d?rmeyi

C) Maliyetleri art?rmay?

D)Pazar ara?t?rmas?,reklam ve fiyat politikalar?n? glendirmeyi

E)??i ?karmay?

Dnen Varl?klar 100 136 278 464 987

Net Sat??lar 100 197 301 523 733

Yukar?daki Etkile?imin Sonucu nedir?

A)Her iki kalemde art?? e?ilimi gstermi?tir, fakat genelde dnen varl?klar daha h?zl? artm??t?r.

B)??letmenin kendi fonlar?yla faaliyetini devam ettirebilece?i sylenemez.

C)Dnen varl?klar?n verimlili?inin d?k oldu?u sylenebilir.

D)??letmenin likit yap?s? iyidir ve alacaklar? tahsilde sorunla kar??la?maz.

E)??lemenin Net al??ma Sermayesi ve k?sa vadeli bor deme gc olumlu de?ildir

 


MeSoft Bilisim | 2010